ALGEMENE VOORWAARDEN (Inzameling en Reinigen)

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

DUTCH WASTE

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DUTCH WASTE Collectors & Cleaning B.V., gevestigd te Dordrecht, dan wel een aan deze vennootschap gelieerde onderneming

Nader onderzoek

Een onderzoek, zoals een fysische of chemische analyse, om na te gaan of de in ontvangst te nemen/in ontvangst genomen scheepsafvalstoffen stoffen aanwezig zijn boven het in artikel 5 omschreven toegelaten gehalte

Opdrachtgever

De opdrachtgever van DUTCH WASTE

Overeenkomst

De overeenkomst tussen DUTCH WASTE en Opdrachtgever inzake (hoofdzakelijk) het verrichten van reinigingswerkzaamheden en/of afvoer van scheepsafvalstoffen door DUTCH WASTE ten behoeve van Opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn

Partij

Een hoeveelheid scheepsafvalstoffen afkomstig van één ontdoener die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong, aard, eigenschappen en samenstelling èn uit het oogpunt van haar wijze van opslag bij de ontdoener als eenheid wordt beschouwd.

Scheepsafvalstoffen

Afvalstoffen afkomstig van schepen voor zover ontstaan in verband met de bedrijfsvoering van die schepen.

Schip

Elk vaartuig, van welk type ook,  waaronder begrepen draagvleugelboten, luchtkussenvoertuigen, afzinkbare vaartuigen en drijvend materieel, alsmede installaties gedurende de tijd dat zij drijven.

S-formulier

Het krachtens de Wet milieubeheer voorgeschreven en tussen ontvangstinrichting en aanbieder opgemaakte en ondertekende formulier voor de afgifte van (gevaarlijke) afvalstoffen die aan boord van schepen zijn ontstaan dan wel een ander van overheidswege vastgesteld (elektronisch) formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van DUTCH WASTE, alsook op alle rechtsverhoudingen met en/of Overeenkomsten gesloten door DUTCH WASTE.
 2. Op eigen (inkoop)voorwaarden, dan wel afwijkingen in de onderhavige algemene voorwaarden kan Opdrachtgever zich slechts beroepen indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk door DUTCH WASTE is aanvaard. Toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien die schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DUTCH WASTE waarbij voor de uitvoering door DUTCH WASTE derden worden ingeschakeld.
 4. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. DUTCH WASTE behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.
 6. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan “per e-mail”, mits Opdrachtgever daarbij het vooraf door DUTCH WASTE gespecificeerde e-mailadres gebruikt.
 7. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen enige bepaling in deze algemene voorwaarden en die in de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en enige vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Artikel 3 Tot stand komen van Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht door DUTCH WASTE, dan wel doordat DUTCH WASTE een begin maakt met de uitvoering daarvan. De opdrachtbevestiging van DUTCH WASTE wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven. DUTCH WASTE kan verlangen dat Opdrachtgever tevoren een monster en/of analyse van de in ontvangst te nemen scheepsafvalstoffen ter beschikking stelt.
 2. Elk aanbod gedaan door DUTCH WASTE, in welke vorm dan ook, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en kan door haar tot uiterlijk vijf werkdagen na acceptatie door Opdrachtgever worden herroepen. Elk schriftelijk aanbod door DUTCH WASTE vervalt nadat 30 dagen zijn verstreken na dagtekening van het aanbod en het aanbod niet ondubbelzinnig door Opdrachtgever is aanvaard middels ondertekening en retournering van de offerte door Opdrachtgever aan DUTCH WASTE, tenzij DUTCH WASTE reeds uitvoering heeft gegeven c.q. uitvoering geeft aan de Overeenkomt en dit voor Opdrachtgever kenbaar was/is c.q. behoort te zijn. Mondelinge aanbiedingen gedaan door DUTCH WASTE, zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door DUTCH WASTE zijn bevestigd, tenzij DUTCH WASTE reeds uitvoering heeft gegeven c.q. uitvoering geeft aan de Overeenkomt en dit voor Opdrachtgever kenbaar was/is c.q. behoort te zijn.
 3. Op het moment dat een opdracht wordt verstrekt door Opdrachtgever aan DUTCH WASTE, dan wel Opdrachtgever een aanbod van DUTCH WASTE aanvaardt, is Opdrachtgever niet langer gerechtigd om een andere partij de betreffende opdracht te laten uitvoeren. Doet zij dit toch, om welke reden dan ook, dan verbeurt Opdrachtgever aan DUTCH WASTE, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, een direct opeisbare boete van € 5.000,-, onverminderd het recht van DUTCH WASTE om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel [11.2] van deze voorwaarden.
 4. Alle gegevens in publicaties van DUTCH WASTE, waaronder folders c.q. reclamemateriaal, zijn vrijblijvend en aan wijziging onderhevig. DUTCH WASTE staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van betreffende gegevens. Aan mogelijke typ- en/of drukfouten in aanbiedingen zijdens DUTCH WASTE kunnen geen rechten worden ontleend door Opdrachtgever en/of derden.
 5. Indien een aanbieding/offerte zijdens DUTCH WASTE uit een samengestelde prijsopgave bestaat, dan heeft dat niet tot gevolg dat DUTCH WASTE verplicht kan worden slechts delen van hetgeen zij heeft aangeboden, te leveren (tegen de opgegeven prijs). Opgegeven prijzen in de aanbieding/offerte zijdens DUTCH WASTE gelden enkel voor de diensten en/of producten, zoals opgenomen in de offerte en niet voor mogelijke extra opdrachten c.q. aanvullende diensten.

 

Artikel 4 Uitvoering – Algemeen

 1. Na verstrekking van de opdracht door Opdrachtgever, is DUTCH WASTE gerechtigd allereerst de te reinigen tanks te inspecteren c.q. de uit te voeren werkzaamheden te controleren, alvorens zij een prijsaanbod doet aan Opdrachtgever.
 2. DUTCH WASTE zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan DUTCH WASTE opgedragen taak mag worden verwacht.
 3. DUTCH WASTE en Opdrachtgever dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de Overeenkomst op de hoogte moet zijn. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de door hem/haar of op zijn/haar verzoek door een derde aan DUTCH WASTE ter beschikking gestelde gegevens en werkplek.
 4. De te reinigen tanks dienen (in ieder geval) aan te navolgende voorwaarden te voldoen:
  • minimaal 1 meter hoog;
  • volledig leeg, vrij van gassen en chemische stoffen en veilig voor werklieden van DUTCH WASTE;
  • bodempluggen zijn verwijderd van de water ballasttanks, welke ballasttanks gereinigd moeten zijn voor inspectie;
  • maximaal 2 inches hoog modder/zand of (koud) verpompbaar slib in de tank,
   bij gebreke waarvan DUTCH WASTE niet gehouden is de verstrekte opdracht uit te voeren, zij gerechtigd is de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar schade te vorderen van Opdrachtgever.
 5. De kosten voor gas en elektriciteit op de werkplek zijn immer voor rekening van Opdrachtgever. Het reinigingswater komt voor rekening van DUTCH WASTE in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdracht omvat nimmer het verwijderen van harde sedimenten, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 7. Na het tot stand komen van de Overeenkomst, zal deze door DUTCH WASTE worden opgenomen in diens planning. DUTCH WASTE zal tevoren aan Opdrachtgever mededelen, wanneer het werk naar verwachting zal zijn afgerond, aan welke mededeling Opdrachtgever geen rechten kan ontlenen.
 8. Indien Opdrachtgever een termijn voor vervulling van de opdracht aan DUTCH WASTE heeft medegedeeld, echter deze termijn met meer dan 48 uur wordt verlengd, dan is DUTCH WASTE gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen en een boete bij Opdrachtgever in rekening te brengen van € 5.000,-.
 9. De door DUTCH WASTE aan Opdrachtgever vermelde termijnen met betrekking tot de door DUTCH WASTE te verrichten werkzaamheden zijn slechts indicatief en nimmer bedoeld als een verval- of fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. Opdrachtgever zal DUTCH WASTE, ook zonder een daartoe strekkend verzoek, steeds de gelegenheid geven en alle medewerking verlenen, waaronder het tijdig en volledig verstrekken van alle voor de uitvoering van het werk vereiste gegevens en instructies, teneinde DUTCH WASTE het werk tijdig en ongehinderd naar behoren uit te (laten) voeren.
 11. Wordt de uitvoering van het werk (tijdelijk) verhinderd, vertraagd, bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd niet dan wel niet langer bereikbaar, beschikbaar of geschikt is, Opdrachtgever haar verplichting ingevolge het vorige lid van dit artikel niet nakomt, dan wel uitvoering van de Overeenkomst niet plaatsvindt c.q. niet plaats kan vinden door omstandigheden buiten de schuld van DUTCH WASTE, dan worden alle in verband daarmee door DUTCH WASTE gemaakte kosten vergoed, waaronder begrepen het uurloon van de reeds ingeplande werklieden.
 12. DUTCH WASTE is op elk moment gerechtigd de uitvoering van Overeenkomst te weigeren, dan wel te staken indien niet aan de wettelijke eisen, waaronder de vergunning van DUTCH WASTE, wordt voldaan/kan worden voldaan dan wel de aangeboden afvalstoffen niet voldoen aan de eisen uit deze en/of eerdere overeenkomsten.
 13. DUTCH WASTE heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Opdrachtgever is niet gerechtigd zelf of door derden werkzaamheden te laten uitvoeren, die behoren of zouden kunnen behoren tot de opdracht aan DUTCH WASTE.
 14. Indien de aaneengesloten werktijd voor de werklieden die het werk uitvoeren ten behoeve van DUTCH WASTE, 10,5 uur of meer bedraagt, dan dient Opdrachtgever aan deze werklieden een maaltijd te verschaffen voor eigen rekening. Indien het verschaffen van een maaltijd niet mogelijk is, dan berekent DUTCH WASTE aan Opdrachtgever een evenredige vergoeding per werklied.
 15. Indien werklieden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst in een hotel dienen te overnachten, dan is DUTCH WASTE gerechtigd aan Opdrachtgever hiervoor een aanvullende vergoeding in rekening te brengen.

 

Artikel 5 – Scheepsafvalstoffen

1. Scheepsafvalstoffen dienen aan de volgende eisen te voldoen:

a. Ruwe aardolie en/of geraffineerd olieproduct houdend afval uit de machinekamer en/of brandstoftanks en Ruwe aardolie en/of geraffineerd olieproducthoudend afval van de lading:

 • CZV in water< 2000mg O/ltr
 • Sediment < 1 %
 • Chloride in water < 10000 mg mg/ltr (niveau Noordzeewater)
 • Extraheerbare organische halogenen in water (EOX) < 10 mg CL/ltr
 • Totale organische halogenen in water (EOX+VOX) < 50 mg X/ltr
 • Totale organische halogenen in olie (TOX) < 1000mg X/kg
 • Sulfaat (S) < 1500 mg/ltr
 • SG < 1
 • Vlampunt oliefractie > 55 °C
 • Waterfractie biologisch afbreekbaar
 • Geen zware metalen
 • Geen pesticiden en PCB ’s
 • Geen toegevoegde chemicaliën
 • Mag geen overmatige stank verspreiden.

b. Vloeibare niet ruwe aardolie en/of geraffineerd olieproducthoudende scheepsafvalstoffen van de lading uit ladingruimten en/of tanks:

 • Mag niet gemengd zijn met andere (afval)stoffen
 • CZV in water< 2000mg O/ltr
 • Sediment < 1 %
 • Chloride in water , < 10000 mg CL/ltr (niveau Noordzeewater)
 • Extraheerbare organische halogenen in water (EOX) < 10 mg CL/ltr
 • Totale organische halogenen in water (EOX+VOX) < 50 mg X/ltr
 • Totale organische halogenen in olie (TOX) < 1000mg X/kg
 • SG < 1
 • Waterfractie biologisch afbreekbaar
 • Geen zware metalen
 • Geen pesticiden en PCB ’s
 • Geen toegevoegde chemicaliën
 • Mag geen overmatige stank verspreiden.

c. Vaste scheepsafvalstoffen van de lading uit ladingruimten en/of tanks

 • Moet apart worden aangeboden en mag niet gemengd zijn met andere (afval)stoffen
 • Mag geen overmatige stank verspreiden en/of ongedierte bevatten
 • Mag geen gevaar opleveren voor zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling.

d. Sanitair afval

 • Waterfractie moet biologisch afbreekbaar zijn
 • Mag niet gemengd zijn met andere (afval)stoffen
 • Geen zware metalen
 • Geen pesticiden en PCB ’s
 • Geen toegevoegde chemicaliën.

e. Vuilnis:

 • Mag geen gevaarlijke stoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen bevatten
 • Mag geen scherpe voorwerpen bevatten
 • Mag geen overmatige stank verspreiden en/of ongedierte bevatten
 • Mag geen gevaar opleveren voor zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling.

f. Klein gevaarlijk afval:

 • Mag geen explosieve, etsende, zelf-ontbrandende, brandende, smeulende en/of radioactieve stoffen bevatten
 • Moet apart worden aangeboden en mag niet gemengd zijn met andere (afval)stoffen
 • Mag geen overmatige stank verspreiden en/of ongedierte bevatten
 • Moet deugdelijk zijn verpakt.

2. Als scheepsafvalstoffen mogen geen afvalstoffen worden aangeboden die niet in verband met de normale bedrijfsvoering aan boord van het schip en/of het vervoer van lading zijn ontstaan.
3. Voorafgaand aan het in ontvangst nemen dient Opdrachtgever aan DUTCH WASTE een schriftelijke, door hem ondertekende verklaring te verstrekken, waaruit blijkt dat de in ontvangst te nemen scheepsafvalstoffen voldoen aan de in artikel 5.1 en 5.2 omschreven voorwaarden. Opdrachtgever is tevens verplicht DUTCH WASTE uit eigen beweging te informeren over alle omstandigheden, waaronder het gebruik van chemicaliën en/of schoonmaakmiddelen die kunnen leiden tot een afwijkende samenstelling van de scheepsafvalstoffen.
4. Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk aangeeft dat er een risico bestaat dat de scheepsafvalstoffen niet aan de vereisten in artikel 3 voldoen, heeft Opdrachtgever de keuze tussen de volgende mogelijkheden:
a. Opdrachtgever geeft DUTCH WASTE de opdracht om aan de hand van het genomen monster eerst een nader onderzoek uit te voeren;
b. Opdrachtgever geeft DUTCH WASTE opdracht de partij apart in ontvangst te nemen en daarna een nader onderzoek uit te voeren.
5. Indien Opdrachtgever de in artikel 5.3 bedoelde verklaring niet verstrekt dan wel DUTCH WASTE sterke aanwijzingen heeft dat de in ontvangst te nemen partij niet aan de vereisten in artikel 5.1 en 5.2 voldoet, neemt DUTCH WASTE de partij niet eerder in ontvangst dan nadat uit een nader onderzoek is gebleken dat de partij voldoet aan de vereisten in artikel 5.1 en 5.2. Blijkt uit het nader onderzoek dat de aangeboden partij inderdaad niet voldoet aan de in artikel 5.1 en 5.2 gestelde eisen, doet DUTCH WASTE Opdrachtgever een aanbieding om de partij stoffen apart in te nemen en te (doen) verwerken. De kosten van het nader onderzoek en van het apart in ontvangst nemen en (doen) verwerken komen voor rekening van Opdrachtgever.
6. Indien DUTCH WASTE schade leidt doordat de scheepsafvalstoffen niet voldoen aan de vereisten in artikel 3.1 en 3.2 is Opdrachtgever voor deze schade aansprakelijk.

 

Artikel 6 – Bemonstering

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de in ontvangst te nemen partij(en) voor de inontvangstname ter plekke eenvoudig te bemonsteren is. Iedere tank, vat etc. zal apart bemonsterd moeten kunnen worden.
 2. DUTCH WASTE kan besluiten voorafgaand aan de inontvangstname van elke in ontvangst te nemen partij scheepsafvalstoffen een monster te (laten) nemen. Opdrachtgever is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen en desgevraagd het monster van zijn handtekening te voorzien.
 3. DUTCH WASTE kan tijdens het overpompen van vloeistoffen een doorstroommonster uit een leiding/slang nemen. DUTCH WASTE biedt Opdrachtgever of hij/zij die gemachtigd is Opdrachtgever rechtens te vertegenwoordigen de gelegenheid de monstername bij te wonen. De monsters worden voorzien van een nummer, de dagtekening en de handtekening van DUTCH WASTE. De ontvangst-voorziening biedt een deelmonster aan Opdrachtgever aan.
 4. Voor vloeibare scheepsafvalstoffen heeft een doorstroommonster dat tijdens het overpompen uit een leiding/slang is genomen, tussen partijen bewijskracht en dat monster strekt derhalve tot volledig bewijs tussen partijen.
 5. DUTCH WASTE heeft het recht om aan het monster een indicatieve, kosteloze controle te doen, doch is daartoe niet verplicht.

 

Artikel 7 – Inontvangstname

1. DUTCH WASTE kan verlangen dat voorafgaand aan het in ontvangst nemen een veiligheidschecklist wordt ingevuld. Opdrachtgever is verplicht deze volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
2. DUTCH WASTE neemt de scheepsafvalstoffen over met daartoe geëigende middelen, waarbij Opdrachtgever verplicht is daartoe aan DUTCH WASTE gelegenheid te geven en de instructies van DUTCH WASTE op te volgen.
3. De inontvangstname geschiedt door middel van een ontvangstmiddel waarbij de partij bij andere vergelijkbare partijen scheepsafvalstoffen gevoegd wordt. Meerdere aldus in ontvangst genomen partijen worden conform het bepaalde in de vergunning van DUTCH WASTE krachtens de Wet Milieubeheer tezamen in het inzamelmiddel opgeslagen voordat het nader onderzoek plaatsvindt.
4. Levering van de scheepsafvalstoffen geschiedt door de inontvangstname. Vanaf het moment van inontvangstname zijn de scheepsafvalstoffen het eigendom van DUTCH WASTE en komen voor zijn risico.
5. Indien tijdens de inontvangstname blijkt dan wel er sterke aanwijzingen zijn dat de in ontvangst te nemen partij niet aan de vereisten in artikel 5 voldoet heeft DUTCH WASTE het recht de inontvangstname onmiddellijk te staken en een nader onderzoek uit te voeren. Opdrachtgever is verplicht de instructies daartoe van DUTCH WASTE onverwijld op te volgen. De overeenkomst blijft in stand voor de reeds in ontvangst genomen afvalstoffen, waarbij de artikelen 9 en 10 overeenkomstige toepassing vinden. Opdrachtgever heeft voor de nog niet in ontvangst genomen afvalstoffen de keuze tussen de volgende mogelijkheden:
a. Opdrachtgever beëindigt de opdracht tot in ontvangst nemen;
b. Opdrachtgever geeft DUTCH WASTE de opdracht om aan de hand van het genomen monster eerst een nader onderzoek uit te voeren.
6. In de gevallen genoemd in de artikelen 5.4, 5.5 en 5.5 doet DUTCH WASTE van tevoren opgave van de kosten van het nader onderzoek. De kosten van het nader onderzoek en van het apart in ontvangst nemen komen voor rekening van Opdrachtgever.
7.DUTCH WASTE bepaalt het volume en/of gewicht van de scheepsafvalstoffen met behulp van geijkte en/of met wettelijke voorschriften in overeenstemming zijnde middelen. Het aldus door DUTCH WASTE bepaalde volume en/of gewicht van de scheepsafvalstoffen is tussen partijen bindend.
8. Opdrachtgever is verplicht het S-formulier met de omschrijving van de aard, de eigenschappen, de samenstelling en de hoeveelheid van de aan DUTCH WASTE overgedragen scheepsafvalstoffen voor akkoord te ondertekenen.
9. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 is Opdrachtgever te allen tijde verplicht aan DUTCH WASTE  gevraagd en ongevraagd nadere informatie omtrent de aard, de eigenschappen, de samenstelling en/of de herkomst van de scheepsafvalstoffen te verstrekken.

 

Artikel 8 – Nader onderzoek

DUTCH WASTE heeft het recht een nader onderzoek uit te voeren aan iedere in ontvangst te nemen, c.q. in ontvangst genomen partij scheepsafvalstoffen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Indien als gevolg van een niet met de werkelijkheid strokende verklaring als bedoeld in artikel 5.3 dan wel als gevolg van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving DUTCH WASTE schade lijdt, en/of boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege opgelegd worden, is Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
 2. Indien uit een nader onderzoek aan een in ontvangst genomen  partij blijkt dat de door Opdrachtgever  aangeboden partij scheepsafvalstoffen niet voldoet aan de vereisten in artikel 5, is Opdrachtgever van deze afwijkende partij het gangbare tarief voor het innemen van een andere dan in artikel 5 bedoelde scheepsafvalstoffen verschuldigd voor de ingenomen partij en al de ingenomen scheepsafvalstoffen welke door de inontvangstname verontreinigd zijn geraakt. Opdrachtgever is voorts gehouden de door DUTCH WASTE reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden.
 3. In het in het tweede lid bedoelde geval verschaft DUTCH WASTE Opdrachtgever een schriftelijke specificatie, waarin in ieder geval is aangegeven om welke hoeveelheid het gaat, hoeveel het verwerkingstarief per eenheid te verwerken afvalstof bedraagt, hoeveel de overige kosten bedragen en naar welke daartoe bevoegde vergunninghouder de verontreinigde partij is of zal worden afgevoerd.
 4. Indien DUTCH WASTE door derden, daaronder begrepen degene aan wie de scheepsafvalstoffen door DUTCH WASTE ter (verdere) bewaring, bewerking, verwerking of vernietiging worden toegezonden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is Opdrachtgever gehouden DUTCH WASTE terzake te vrijwaren.

 

Artikel 10 – In ontvangst nemen afwijkende partijen

 1. Indien uit het nader onderzoek aan de in de artikel 5.4, 5.5 en 5.5 bedoelde partij blijkt dat deze inderdaad niet voldoet aan de in artikel 5 gestelde eisen, kan DUTCH WASTE Opdrachtgever een aanbieding doen om deze stoffen apart in ontvangst te nemen en te (doen) verwerken, maar is daartoe niet verplicht. In deze aanbieding is ten minste aangegeven om welke hoeveelheid het gaat, wat de kosten zijn en naar welke daartoe bevoegde vergunninghouder de  verontreinigde partij zal worden afgevoerd. De opdracht komt tot stand nadat Opdrachtgever met de aanbieding heeft ingestemd.
 2. In het geval dat de partij al (apart) in ontvangst is genomen is artikel 9 van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 11 – Contra-expertise

 1. In geval bedoeld in artikel 9.2 is Opdrachtgever gerechtigd voor eigen rekening een contra-expertise aan het in artikel 5.3 bedoelde monster uit te laten voeren door een Sterlab-erkend laboratorium.
 2. Indien de in lid 1 bedoelde contra-expertise de bevindingen van het nader onderzoek weerlegt en het schriftelijk bewijs daarvan wordt overlegd, DUTCH WASTE geen behoefte heeft aan een derde onderzoek en er geen andere feiten of omstandigheden zijn die leiden tot een andere conclusie, worden uitsluitend het reguliere tarief voor het in ontvangst nemen aan Opdrachtgever in rekening gebracht en komen de kosten van de contra-expertise voor rekening van DUTCH WASTE.

 

Artikel 12 – Bereikbaarheid

 1. Het ontvangstmaterieel dient zodanig opgesteld te kunnen worden dat voor het in ontvangst nemen van vloeibare, niet verpakte scheepsafvalstoffen niet meer dan 20 meter slang nodig is.
 2. Het ontvangstmaterieel voor niet verpompbare scheepsafvalstoffen dient zodanig te kunnen worden opgesteld dat de mechanische inname apparatuur gebruikt kan worden. In andere gevallen dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de scheepsafvalstoffen in goed hanteerbare, lekvrije en aan de buitenkant vrij van restanten verpakking van niet meer dan 23 kg naar het inontvangstnamemiddel wordt gebracht.
 3. De in ontvangst te nemen partij scheepsafvalstoffen dient zodanig te zijn opgesteld dat deze vrij toegankelijk is en er een voorziening voor eventuele lekkage aanwezig is.

 

Artikel 13 – Verpakking

 1. De in ontvangst te nemen niet verpompbare scheepsafvalstoffen dienen verpakt te zijn in een verpakking die voldoet aan de ter zake door de overheid gestelde eisen (o.a. ADNR/ADR).
 2. Voor de in ontvangst te nemen verpompbare scheepsafvalstoffen dient een aansluiting volgens MARPOL aanwezig te zijn en dient de aansluiting inclusief de daarbij behorende leidingen geschikt te zijn voor het opzuigen met een minimale zuigcapaciteit van 4.000 liter/uur.

 

Artikel 14 – Wijziging Overeenkomst/Aanvullende werkzaamheden

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering nodig dan wel wenselijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, is DUTCH WASTE gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig dienovereenkomstig aan te passen, ook indien met uitvoering daarvan al is aangevangen. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DUTCH WASTE zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogste stellen.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd op verzoek van Opdrachtgever en deze wijziging extra kosten met zich meebrengt voor DUTCH WASTE, dan heeft DUTCH WASTE recht op vergoeding van deze extra kosten.
 3. Wijzigingen van de Overeenkomsten, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, zullen schriftelijk vastgelegd worden, tenzij DUTCH WASTE, op verzoek van Opdrachtgever, direct aanvang heeft genomen met het uitvoeren van het werk en erop mag vertrouwen dat Opdrachtgever bekend is c.q. behoort te zijn met de extra kosten die met het uitvoeren van het extra werk gepaard gaan. 

Artikel 15 – Prijs en betaling

 1. De kosten voor de door DUTCH WASTE te leveren diensten worden berekend op basis van het prijsoverzicht dat door DUTCH WASTE bij haar aanbod aan Opdrachtgever is verstrekt c.q. bij aanvaarding van de opdracht door DUTCH WASTE aan Opdrachtgever is verstrekt. Kosten voor werkzaamheden die zien op het schrappen van de tanks, het openen en sluiten van noodzakelijke mangaten, alsmede kosten voor het leveren van steigermateriaal, tanks (mangatwacht) en kranen of heftrucks ter plaatse, zijn nimmer vervat in de aangeboden prijs voor de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Reiskosten, alsmede aan- en/of afvoerkosten worden doorberekend vanaf de locatie van DUTCH WASTE in Dordrecht.
 3. Arbeidsuren voor werklieden worden door DUTCH WASTE berekend vanaf het vertrek van deze werklieden vanaf de locatie van DUTCH WASTE in Dordrecht tot en met de terugkomst van deze werklieden op de locatie van DUTCH WASTE in Dordrecht. Voor arbeidsuren in het weekend en in de avond/nacht wordt een verhoogd tarief gehanteerd.
 4. Wachturen die ontstaan buiten toedoen van DUTCH WASTE worden (ook) bij Opdrachtgever in rekening gebracht door DUTCH WASTE.
 5. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door DUTCH WASTE worden het reinigingswater en de afvalstoffen afgevoerd/ingezameld door DUTCH WASTE en vervolgens door DUTCH WASTE geanalyseerd en gecontroleerd in het licht van de door DUTCH WASTE gehanteerde acceptatienormen, zoals deze zijn weergegeven in het prijsoverzicht dat door DUTCH WASTE aan Opdrachtgever is vertrekt bij het aangaan van de Overeenkomst. Indien blijkt dat de ingezamelde afvalstoffen de geldende acceptatienormen overschrijden, dan is DUTCH WASTE gerechtigd voor de opslag, verwerking, bewerking en/of vernietiging van deze stoffen additionele kosten c.q. een toeslag in rekening te brengen bij Opdrachtgever, alsmede is Opdrachtgever gehouden additionele kosten/schade te vergoeden aan DUTCH WASTE wegens de opslag, verwerking, bewerking en/of vernietiging van deze stoffen.
 6. De door DUTCH WASTE gehanteerde prijzen c.q. tarieven in het verstrekte prijsoverzicht zien op tanks met de kenmerken, die zijn opgetekend in artikel 4.4 van deze voorwaarden.
 7. De door DUTCH WASTE gehanteerde prijzen c.q. tarieven zijn altijd in Euro en exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
 8. Prijzen en tarieven zijn altijd gebaseerd op de bij de aanbieding bekende prijsvormende factoren. DUTCH WASTE is steeds gerechtigd om tussentijds prijzen en tarieven aan te passen vanwege verhoging van kostprijsbepalende factoren van welke aard ook.
 9. DUTCH WASTE factureert aan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na afronding van de door DUTCH WASTE verrichte werkzaamheden. tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 10. DUTCH WASTE is gerechtigd per afzonderlijke te verrichten dienst te facturen en/of een voorschotbedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 11. Betaling dient te geschieden binnen de een termijn van dertig (30) dagen na verzenddatum van de factuurdatum op een door DUTCH WASTE aangewezen bankrekeningnummer. Betaling vindt plaats zonder enige korting, inhouding, opschorting of verrekening door Opdrachtgever.
 12. Indien Opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen door een scheepsagent, dan verklaart deze scheepsagent zich jegens DUTCH WASTE hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens DUTCH WASTE middels (mede-)ondertekening of door bevestiging per e-mail van de door DUTCH WASTE toegezonden offerte aan Opdrachtgever. Al hetgeen is bepaald in dit artikel geldt derhalve mede ten aanzien van de betreffende scheepsagent.
 13. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties dienen binnen 8 kalenderdagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk aan DUTCH WASTE te worden gemeld, bij gebreke waarvan de factuur als goedgekeurd wordt beschouwd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten een betalingsverplichting niet op.
 14. Indien facturen binnen deze termijn niet worden voldaan, is DUTCH WASTE gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% over het openstaande factuurbedrag per maand, waar bij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand.
 15. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever of indien Opdrachtgever anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van DUTCH WASTE op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 16. Indien op enig moment tijdens de uitvoering van de Overeenkomst bij DUTCH WASTE gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, is DUTCH WASTE bevoegd, zulks geheel te harer keuze, uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, van Opdrachtgever genoegzame zekerheid voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verlang en/of de Overeenkomst te ontbinden door enkele mededeling daarvan aan Opdrachtgever, zonder enig bedrag aan schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 17. DUTCH WASTE is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten na het verstrijken van de betalingstermijn, zolang de betaling van de desbetreffende factu(u)r(en) niet is geschied.
 18. Indien DUTCH WASTE door niet betaling van Opdrachtgever gedwongen wordt maatregelen te nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van het op dat moment achterstallige factuurbedrag vermeerderd met wettelijke (handels)rente, met een minimum van € 500,-.
 19. Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de reeds verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door Opdrachtgever andere aanwijzingen worden gegeven.
 20. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat of verloren raakt, dan wel DUTCH WASTE anderszins niet meer de gelegenheid kan worden geboden het werk tot stand te brengen, is DUTCH WASTE gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grond van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.

 

Artikel 16 – Volmacht

Opdrachtgever verleent aan DUTCH WASTE tot het einde van de Overeenkomst een onherroepelijke volmacht tot het verrichten van, in de ogen van DUTCH WASTE, gerechtvaardigde maatregelen, welke benodigd zijn in het kader van een adequate uitoefening c.q. uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Klachten

 1. Klachten over de door DUTCH WASTE geleverde diensten c.q. de door DUTCH WASTE verrichtte werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk te worden gemeld door Opdrachtgever aan DUTCH WASTE middels toezending van een schrijven aan: DUTCH WASTE Cleaning B.V., Jacobus Lipsweg 110, 3316BO Dordrecht, of per e-mail aan: operations@dutchwastecleaning.nl, onder nauwkeurige opgave van de grond en de aard van de klachten, bij gebreke waarvan het recht om te klagen komt te vervallen en de uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn aanvaard.
 2. DUTCH WASTE zal zo spoedig mogelijk reageren op de klacht. Indien DUTCH WASTE vaststelt dat de klacht gegrond is, dan zal Opdrachtgever aan DUTCH WASTE de mogelijkheid bieden om de klacht te verhelpen, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Het indienen van een klacht leidt nimmer tot een opschortingsrecht zijdens Opdrachtgever van (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. DUTCH WASTE is nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden als gevolg van tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatig handelen zijdens DUTCH WASTE, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens DUTCH WASTE.
 2. DUTCH WASTE is nimmer aansprakelijk voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever vrijwaart DUTCH WASTE voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door DUTCH WASTE.
 3. Voor zover DUTCH WASTE niettegenstaande het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel aansprakelijk is voor schade, dan betreft dit enkel directe schade en is die aansprakelijkheid beperkt tot € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro).
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; en (b) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. DUTCH WASTE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
 6. DUTCH WASTE is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
 7. Opdrachtgever vrijwaart DUTCH WASTE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan DUTCH WASTE toerekenbaar is.
 8. Indien DUTCH WASTE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden DUTCH WASTE, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DUTCH WASTE zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtgever en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 19 – Overmacht

 1. Gedurende een situatie van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van DUTCH WASTE die de uitvoering van de Overeenkomst verhindert en/of bemoeilijkt, waaronder maar niet beperkt tot oorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, extreme weeromstandigheden, epidemieën, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie dan wel toelevering van materialen door derden, en soortgelijke omstandigheden, wordt ter keuze van DUTCH WASTE de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort (en worden levertijden verlengd) dan wel door middel van een schriftelijke en gemotiveerde verklaring ontbonden. Bij ontbinding zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens een eventuele vergoeding door Opdrachtgever van door DUTCH WASTE werkelijk gemaakte kosten.
 2. Zodra het voor DUTCH WASTE blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie, of zodra de overmacht situatie langer dan zes weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat aan de andere partij schadevergoeding is verschuldigd.
 3. Voor zover DUTCH WASTE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is DUTCH WASTE gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 20 – Einde van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst genoemde periode en/of bij het afronden van de werkzaamheden, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.
 2. DUTCH WASTE kan de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd de overige rechten van DUTCH WASTE op grond van wettelijke bepalingen, indien:
 3. Opdrachtgever is opgehouden te bestaan of wordt ontbonden, in een andere rechtsvorm is omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is;
 4. het bedrijf van Opdrachtgever is beëindigd of de onderneming van Opdrachtgever is overgedragen aan een derde;
 5. op één of meerdere aandelen van Opdrachtgever in het kapitaal van een vennootschap enig beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag wordt niet binnen 30 (dertig) dagen opgeheven;
 6. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door ondercuratelestelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of Opdrachtgever buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
 7. Opdrachtgever tekortgeschoten is in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of deze voorwaarden, nadat DUTCH WASTE hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na ommekomst van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat DUTCH WASTE nakoming verlangt;
 8. na het sluiten van de Overeenkomst DUTCH WASTE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 9. Opdrachtgever overlijdt, zonder dat DUTCH WASTE gehouden is enige vorm van schadevergoeding te voldoen aan Opdrachtgever.
 10. Naast het recht van DUTCH WASTE om schadevergoeding te vorderen, indien de Overeenkomst wordt beëindigd op gronden als opgenomen in lid 3 van dit artikel, is Opdrachtgever gehouden alle werkzaamheden te vergoeden aan DUTCH WASTE, die op het moment van beëindiging reeds uitgevoerd zijn door DUTCH WASTE. Opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 21 – Geheimhouding

Opdrachtgever is verplicht geheimhouding te betrachten aangaande (bedrijfs)gegevens van DUTCH WASTE, waarvan Opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn en/of openbaarmaking schadelijk kan zijn voor DUTCH WASTE, tenzij DUTCH WASTE op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking van de betreffende gegevens en op Opdrachtgever gehouden is tot openbaarmaking over te gaan op grond van de Wet.

 

Artikel 22 – Overdracht rechten en verplichtingen

 1. DUTCH WASTE is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaraan Opdrachtgever middels ondertekening van de offerte zijdens DUTCH WASTE op voorhand medewerking verleent.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij DUTCH WASTE hiertoe op voorhand schriftelijke toestemming verleent.

 

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien DUTCH WASTE aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Een en ander op kosten en voor risico van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft DUTCH WASTE het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op Overeenkomsten welke DUTCH WASTE sluit met Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten, welke DUTCH WASTE sluit met Opdrachtgever of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Rotterdam worden beslecht.
 3. Afgezien van hetgeen onder artikel 16 lid 2 van deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt DUTCH WASTE zich het recht voor om Opdrachtgever te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.